Składki ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie Biuro Terenowe w Krasnymstawie
ul. Zana 36-38c ul. PCK 13
20-601 Lublin 22-300 Krasnystaw

UWAGA, numery kont zmienione od 1 kwietnia 2004 roku:

83101010230000261395100000 – z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

78101010230000261395200000 – z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

73101010230000261395300000 – z tytułu składek na FP i FGŚP

TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS:

do 5-tego dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

do 10-tego dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,

do 15-tego dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z PREFERENCYJNYCH ZASAD OPŁACANIA SKŁADEK W 2014 ROKU

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi: 504,00 zł.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosi –  1.680 zł  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074).

Podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 3.004,48 zł.

Składki ZUS preferencyjne (tzw. Mały ZUS):

 
od 01.01.2014
Ubezpieczenia społeczne

Stawka %

emerytalne
19,52%
98,38
rentowe
6%
40,32
chorobowe
2,45%
12,35
wypadkowe
1,93%
9,73
Suma ubezpieczeń społecznych
– przelew ZUS 51
 
160,78
 
 
 
Ubezpieczenie zdrowotne
9%
270,40
– przelew ZUS 52
 
270,40

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OPŁACAJĄCYCH SKŁADKI NA ZASADACH OGÓLNYCH W 2014 ROKU

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2.247,60 zł.

 

od 01.01.2014

Ubezpieczenia społeczne

Stawka %

emerytalne

19,52%

438,73

rentowe

6%

179,81

chorobowe

2,45%

55,07

wypadkowe

1,93%

43,38

Suma ubezpieczeń społecznych
– przelew ZUS 51

716,99

 
Ubezpieczenie zdrowotne

9%

270,40

– przelew ZUS 52

270,40

 
Fundusz Pracy

2,45%

55,07

– przelew ZUS 53

55,07

Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących jest dobrowolne.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu zgodnie z art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – podlegają następujące osoby:

pracownicy,

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

osoby odbywające służbę zastępczą.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi:

wykonujące pracę nakładczą,

wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

duchowni,

sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).